Raportul Estrela referitor la sănătatea sexuală şi reproductivă în U.E., supus la vot în P.E. peste câteva zile

Vă invit să citiţi cîteva fragmente din acest raport, care, dacă va fi votat în Parlamentul European, va introduce predarea obligatorie a educaţiei pentru homosexualitate în şcoli şi finanţarea avortului şi a operaţiilor de schimbare de sex din bani publici. Familia naturală este atacată frontal, încă din grădiniţă, iar dictatura biopolitică îşi  „creşte” viitorii cetăţeni (sublinierile îmi aparţin):

Q. întrucât opoziția față SRHR a crescut în Europa și în întreaga lume, cu scopul de a interzice femeilor și bărbaților drepturile sexuale și reproductive esențiale pe care statele membre ale UE s-au angajat să le protejeze în acordurile internaționale;

U. întrucât accesul la avort în condiții de siguranță este interzis, cu excepția unor circumstanțe excepționale, în trei state membre ale UE (Irlanda, Malta și Polonia); întrucât în câteva alte state membre avortul, deși este legal, este din ce în ce mai inaccesibil din cauza unor bariere normative sau practice, cum ar fi recurgerea abuzivă la obiecția pe motive de conștiință, perioadele obligatorii de așteptare sau consilierea părtinitoare, iar alte state membre au chiar în vedere restricționarea accesului la servicii de avort;
AD. întrucât, în prezent, persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transsexuale și intersexuale (LGBTI) se confruntă încă cu discriminarea, violența și reprezentări critice ale sexualității și identității lor de gen în toate statele membre;

Politica generală a UE în domeniul sănătății sexuale și reproductive și al drepturilor
aferente
1. reiterează faptul că „sănătatea este un drept fundamental indispensabil pentru exercitarea altor drepturi ale omului” și că UE nu poate atinge cel mai înalt nivel de sănătate posibil decât dacă SRHR pentru toți sunt recunoscute și promovate pe deplin;
4. recunoaște că SRHR sunt un element esențial al demnității umane, ele trebuind abordate în contextul mai larg al discriminării structurale și al in egalităților de gen; invită statele membre să protejeze SRHR prin intermediul Agenției pentru Drepturi Fundamentale și a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), în special prin furnizarea de programe și servicii de sănătate reproductivă, inclusiv prin asigurarea asistenței și a medicamentelor esențiale pentru planificarea familială voluntară și pentru sănătatea mamei și a nou-născutului și monitorizând politicile și/sau legislația susceptibilă de a încălca sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;
6. subliniază faptul că politicile UE și ale statelor membre trebuie să asigure respectarea, protejarea și realizarea SRHR pentru toți prin promovarea înțelegerii sexualității umane ca aspect pozitiv al vieții și prin crearea unei culturi a toleranței, a respectului, a nediscriminării și a nonviolenței;
7. subliniază faptul că la nivelul UE și în situațiile relevante pentru politicile sale externe, Uniunea trebuie să se asigure că legile și politicile sunt modificate, aplicate sau abrogate în vederea respectării și a protejării sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente și trebuie să dea posibilitatea tuturor persoanelor de a exercita aceste drepturi fără niciun fel de discriminare;
8. subliniază faptul că deciziile privind reproducerea și serviciile legate de fertilitate ar trebui furnizate într-un cadru nediscriminatoriu și invită statele membre să asigure accesul la tratamente de fertilitate și la procrearea asistată medical și pentru femeile singure și pentru lesbiene;
13. observă că, deși competența de a formula și de a pune în aplicare politicile din domeniul SRHR aparține statelor membre, UE poate să își exercite competența de a elabora strategii și inițiative politice, integrând chestiunile legate de SRHR în domeniile sănătății publice și combaterii discriminării, pentru a sprijini o mai bună aplicare a legislației și politicilor în materie de drepturi sexuale și reproductive și sensibilizarea cu privire la acestea, precum și pentru a promova schimbul de bune practici între statele membre;
14. invită statele membre să ofere acces la servicii în materie de sănătate sexuală și reproductivă în cadrul unei abordări bazate pe drepturile omului și fără nicio discriminare bazată pe originea etnică, accesul la locuințe, statutul de migrant, vârstă, handicap, orientare sexuală, identitatea de gen, starea de sănătate sau starea civilă;
15. subliniază faptul că politicile în materie de SRHR trebuie să țină cont de grupurile specifice și de riscurile legate de identitatea sau de situația acestora, în special femeile din etnii minoritare, însărcinate sau lesbiene, bisexuale sau transsexuale, copiii și tinerii, persoanele LGBTI, persoanele care practică prostituția, deținuții, migranții și utilizatorii de droguri injectabile;

19. invită statele membre să garanteze finanțarea durabilă a serviciilor publice și a organizațiilor societății civile care oferă servicii în domeniul sănătății sexuale și reproductive;
26. subliniază faptul că SRHR reprezintă drepturi fundamentale ale femeilor și bărbaților, care nu ar trebui restrânse pe motive de religie, de exemplu prin încheierea de concordate;

34. recomandă ca, în ceea ce privește drepturile omului și sănătatea publică, serviciile de calitate privind avortul să devină legale, sigure și accesibile tuturor în cadrul sistemelor publice de sănătate din statele membre, inclusiv femeilor nerezidente care solicită adesea aceste servicii în alte țări din cauza legislației restrictive în materie de avort din țara lor de origine și să se evite avorturile clandestine care pun în pericol sănătatea fizică și mintală a femeilor;

35. subliniază că, chiar și atunci când este legal, avortul este adesea împiedicat sau întârziat de obstacole care stau în calea accesului la servicii corespunzătoare, cum ar fi recurgerea generalizată la obiecția pe motive de conștiință, perioadele de așteptare nejustificate din punct de vedere medical sau consilierea părtinitoare; subliniază faptul că statele membre ar trebui să reglementeze și să monitorizeze recurgerea la obiecția pe motive de conștiință în profesiile-cheie pentru a se asigura că asistența în materie de sănătate reproductivă este garantată ca drept fundamental, garantând, în același timp, accesul la servicii legale și creând sisteme de trimitere publice și de bună calitate; subliniază faptul că dreptul la obiecția pe motive de conștiință este un drept individual și nu o politică colectivă și că sfaturile și consilierea trebuie să fie confidențiale și nemoralizatoare; își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că personalul medical este obligat să refuze servicii în materie de SRHR în spitale și clinici bazate pe religie în întreaga UE.

Educația sexuală completă și servicii adaptate pentru tineri

[Comisia]
43. invită statele membre să asigure introducerea educației sexuale ca disciplină obligatorie în programele școlare pentru învățământul primar și secundar; subliniază faptul că este important să se revizuiască și să se actualizeze regulat predarea educației sexuale și să se acorde o atenție deosebită respectării femeilor și egalității de șanse între femei și bărbați;
44. subliniază faptul că educația sexuală trebuie să fie concepută și aplicată într-o abordare holistică, pozitivă și bazată pe drepturi, cu accent pe dezvoltarea deprinderilor de viață și cu includerea aspectelor psihosociale și biomedicale ale sănătății sexuale și reproductive și ale drepturilor aferente; subliniază faptul că educația sexuală trebuie să se desfășoare într-o atmosferă de siguranță, lipsită de tabuuri și interactivă între elevi și profesori;
46. invită statele membre să ofere servicii în materie de sănătate sexuală și reproductivă adaptate adolescenților, care să fie în conformitate cu vârsta, gradul de maturitate și evoluția capacităților lor, să fie nediscriminatorii pe motive de gen, stare civilă, handicap sau orientare/identitate sexuală, și care să fie accesibile fără acordul părinților sau al tutorilor legali;
47. invită statele membre să asigure pentru toți copiii și adolescenții o educație obligatorie, adaptată în funcție de vârstă și care să țină seama de problemele de gen în materie de sexualitate și relații și care să fie furnizată într-un mediu comun ambelor sexe (atât în cadrul, cât și în afara școlii).

Comentariul meu:

Iniţiativa „Unul dintre noi” îi va cere Comisiei Europene să protejeze viaţa omenească încă de la concepţie, prin sistarea fondurilor UE acordate pentru cercetări şi programe de sănătate ce presupun distrugerea embrionilor umani.

Dacă va fi adoptată în proiectele legislative ale Comisiei Europene (la 1 nov.), Iniţiativa va modifica regulamentele financiare ale UE şi distribuirea bugetului, aducând consistenţă politicilor comunitare întru protejarea vieţii umane încă de la concepţie, conform competenţelor pe care Uniunea le are în acest domeniu şi dorinţelor cetăţenilor ei. Până acum la nivelul statelor UE s-au strâns peste 1,3 mil. semnături din cele 1 mil. necesare. Cu cele peste 97 mii semnături România se află pe locul 3 în UE, după Italia şi Polonia, din cele 14 state în care Iniţiativa a avut ecou până acum.

Iniţiativa Cetăţenească Europeană Unul dintre noi are un potenţial politic imens pentru apărarea demnităţii persoanei şi a vieţii de la concepţie. Datorită ei, în intreaga Europă ar putea fi stabilit un standard etic concret cu privire la respectarea demnităţii umane. Acum au loc negocierile pentru bugetul UE pe perioada 2014-2020. Iniţiativa a stârnit deja îngrijorarea unor profesii-cheie şi nu numai. Dar ea reprezintă testul pentru participarea democratică în UE, care ne va demonstra dacă vocea cetăţenilor contează pentru Bruxelles…

 

 

Alina Ioana Dida

About Alina Ioana Dida

Medic, publicist şi traducător. A tradus "Revoluţia franceză", de Albert Soboul, apărută în 2009 la Editura Prietenii Cărţii (Bucureşti).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost