José Antonio trăiește!

Comunicatul Fundației „Profesor George Manu” în legătură cu deshumarea abuzivă și profanatoare a lui José Antonio Primo de Rivera săvărșită de guvernul socialist al Spaniei condus de Pedro Sanchez, la 24 aprilie 2023 (ziua în care se împlinesc 120 ani de la nașterea lui José Antonio).

Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că pe lisus Cel răstignit Îl căutați. Nu este aici; a înviat, precum a zis; veniți să vedeți locul unde a fost pus Domnul. Și, degrabă mergând, spuneți ucenicilor Lui că a înviat din morți și, iată, va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată, v-am spus vouă.

Matei 28:5-7

Deși au trecut aproape 2000 de ani, tactica fariseilor rămâne aceeași: batjocorirea, păzirea și arestarea trupului, sperând că astfel vor putea opri învierea. O, fii ai pierzării, ce sunteți! Voi nu ați înțeles că învierea lui Hristos v-a învins atunci și acum și că vă va învinge în veacul veacului.

Jose Antonio trăiește! Cel care a murit în Hristos, căzut pentru Dumnezeu și Spania, nu poate fi învins de Satana, chiar dacă astăzi și-a așezat confortabil marionetele în guvernul Spaniei (și în ale lumii întregi) și comite crime în numele unei legi perfide și ticăloase. José Antonio va continua să trăiască, chiar dacă îi profanați oasele, chiar dacă îl mutați, îl ascundeți sau îl arestați. Puteți distruge și batjocori partea materială, dar nu puteți învinge niciodată partea spirituală. Știind toate acestea, alegeți să vă răzbunați pe oasele celui ucis mișelește de bunicii voștri. Degeaba îl veți dezgropa pe José Antonio, cel care a murit pentru cruce, nu este acolo, a înviat!

Nebuni și orbi! Sunteți pioni lași în planul celui rău, vindeți adevărul pentru funcții și victorii politice efemere. Plata voastră va fi pe măsură!

Camarazi spanioli, vă cunoaștem durerea și înțelegem furia și sentimentul de neputință în fața guvernanților trădători. Dar știind că Hristos a înviat și prin el și José Antonio și toți căzuții noștri spanioli și români, știm că victoria este a noastră atâta timp cât steagul lui José Antonio continuă să fluture cu mândrie în mâinile voastre.

Împreună suntem ca femeile mironosițe care au mers să vadă mormântul în zori. Mereu martori ai învierii lui José Antonio, a lui Moța și Marín… Asemenea lor, am ascultat cuvîntul îngerului care ne-a poruncit să mergem să vedem locurile în care le-au fost puse trupurile. Și în Alicante, și în Valle de los Caidos, și la Majadahonda și în Paracuellos și în Labajos și peste tot unde comunismul satanic i-a secerat pe martirii noștri. Și pentru că am auzit această chemare, nu ne este frică să mărturisim tuturor că José Antonio trăiește, că José Antonio luptă, că José Antonio nu poate fi învins în moarte, așa cum nu a putut fi învins în viață.

Este o mândrie sfântă să fii martorul lui José Antonio! Și nicio lege, nici un guvern nu poate lua acest drept și privilegiu.

José Antonio trăiește și va trăi veșnic! Trădătorii, ticăloșii, profanatorii și antihrisții sunt morți sufletește, chiar dacă fizic umblă printre noi și fac legi ale răzbunării.

Hristos a înviat!

José Antonio – PREZENT!

Trăiască Spania!

Trăiască România!

Cezarina Condurache

Președinte, Fundația Profesor George Manu

***

¡José Antonio vive!

El ángel les dijo a las mujeres: «No se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí; ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora, vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que él ya ha resucitado, y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy.»

Mateo 28:5-8

Aunque han pasado casi 2000 años, la táctica de los fariseos sigue siendo la misma: burlarse, custodiar y arrestar el cuerpo, esperando que así puedan detener la resurrección.

¡Ay, hijos de perdición que sois! Nunca entendieron que la resurrección de Jesucristo le derrotó entonces y ahora y le derrotará por los siglos de los siglos.

¡José Antonio vive! El que está muerto en Cristo, caído por Dios y por España, no puede ser vencido por Satanás, aunque hoy haya colocado cómodamente sus marionetas en el gobierno de España (y de todo el mundo) y delinque en nombre de leyes viles y traicioneras. José Antonio seguirá viviendo, aunque profanes sus huesos, aunque lo traslades, lo escondas, o lo arrestes. Puedes destruir y burlarte del lado material, pero nunca podrás vencer el lado espiritual. Sabiendo todo esto, eligen vengarse de los huesos del asesinado por sus antepasados.

¡En vano desenterraréis a José Antonio, el que murió por la cruz, no está allá, ha resucitado!

¡Locos y ciegos! Sois peones cobardes en el plan del mal, vendéis la verdad por funciones y efímeras victorias políticas.

¡Vuestro pago será puntual! Camaradas españoles, conocemos vuestro dolor y comprendemos el enfado y el sentimiento de impotencia frente a los malvados gobernantes. Pero sabiendo que Cristo resucitó y a través de él también José Antonio y todos nuestros caídos españoles y rumanos, sabemos que la victoria es nuestra mientras la bandera de José Antonio siga ondeando con orgullo en vuestras manos. Juntos somos como las mujeres que de madrugada fueron a ver el sepulcro.

Siempre testigos de la resurrección de José Antonio, de Mota y Marín… Como ellas, escuchamos el mensaje del ángel que nos ordenó ir a ver los lugares donde habían puesto sus cuerpos. Y en Alicante, y en el Valle de los Caídos, y en Majadahonda y en Paracuellos y en Labajos y en todas partes donde el comunismo satánico segó a nuestros mártires. Y porque hemos escuchado este llamado, no tenemos miedo anunciemos a todos que José Antonio vive, que José Antonio lucha, que José Antonio no puede ser vencido en la muerte como no fue vencido en vida.

¡Es un santo orgullo presenciar a José Antonio! Y ninguna ley, ningún gobierno puede quitarnos este derecho y privilegio.

¡José Antonio vive y vivirá para siempre! Los traidores, bastardos, profanadores y anticristos están muertos espiritualmente, aunque físicamente caminen entre nosotros y hagan leyes de venganza.

¡Viva Cristo Rey!

¡José Antonio – PRESENTE!

¡Arriba España!

¡Arriba Rumanía!

Cezarina Condurache

Presidente, Fundación Profesor George Manu


Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost