Sinaxar românesc – Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul

27 septembrie – Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul

Deși de origine din Georgia (Gruzia, Iviria), Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul (canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992) a fost mare ctitor de limbă românească și poate cea mai puternică personalitate spirituală și culturală a secolului 18 muntenesc. S-a născut pe la 1650, primind la botez numele de Andrei, iar de foarte tînăr a fost luat rob de către turci şi dus la Istanbul, pentru ca apoi, nu se ştie cum, să ajungă în Ţara Sfîntă și, răscumpărat de Patriarhia Ierusalimului, să fie tuns monah, sub numele de Antim, la Sfîntul Mormînt, dobîndind aprecierea Patriarhului Dositei Notara (la al cărui sfat se pare că a venit în părţile noastre, spre 1689, întîi la Iaşi, apoi la Bucureşti, sub ocrotirea Brâncoveanului, cu care însă va intra mai tîrziu în conflict, din motive de ordin politic). Ajuns mai întîi episcop de Rîmnic (1705), apoi mitropolit al Ungrovlahiei (1708), a întemeiat la 1715 mănăstirea bucureşteană cu hramul Tuturor Sfinţilor, care-i poartă astăzi numele. Tot la noi va deprinde şi meşteşugul tiparului, pentru care va ajunge vestit în tot Răsăritul ortodox şi chiar în lumea arabă. În toamna anului 1716 (doi ani după martiriul Brâncovenilor), din pricina atitudinii sale antiotomane şi a ostilităţii faţă de domnitorul fanariot Nicolae Mavrocordat, vlădica Antim moare şi el cu moarte de martir: scos din scaun, caterisit şi condamnat la surghiun (Mănăstirea Sfînta Ecaterina, în Sinai), e ucis pe drum şi azvîrlit de turci în apele rîului Tungia. Ne-au rămas de la el mai mul­te scrieri în limba română: Didahiile (o adevărată capodoperă omiletică), Chi­pu­rile Ve­chiu­lui şi Noului Tes­ta­ment, Aşezămîntul Mănăs­tirii An­tim, Învăţătura pentru Taina Pocăinţii ș. a.

Mănăstirea Antim din București
Mănăstirea Antim din București

Sinaxar românesc

Răzvan Codrescu

About Răzvan Codrescu

Scriitor, publicist, editor, director literar al Editurii Christiana, redactor-şef al revistei Lumea credinţei, vice-preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini şi preşedinte de onoare al Asociaţiei „Rost”. Ultima carte publicată: ”O introducere în creștinism” (Ed. Christiana, Bucureşti, 2016).

Ne puteți urmări și pe Telegram: https://t.me/RevistaRost